โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการในลักษณะงานบริการวิชาการเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของเยาวชนเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน  เป็นกิจกรรมแข่งขันจัดทำแผนและกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในสถาบันอุดมศึกษา หรือ โครงการ “ท้า!  คนมหาวิทยาลัยใส่หมวกกันน็อก” ชิงถ้วยพระราชทาน  โดยมี  ผ.ศ.ณัฏฐดา   ศรีมุข , อาจารย์อนัญญา ศรีสำอางค์ จากคณะวิทยาการจัดการ และ ผ.ศ. ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการให้ผู้สนับสนุนคือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งมีคุณสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานการประชุมรับทราบ โดยโครงการจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 นี้เป็นต้นไป มีรางวัลมากมาย ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้