ปรัชญา และวิสัยทัศน์


“ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการเงินที่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้ เทคโนโลยีทางการเงิน ในสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล”
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


1.มีองค์ความรู้และความสามารถทางด้านวางแผนการเงินและการลงทุนที่สอดคล้องกับ ความต้องการที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

2.สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์การเงินในการทำงาน ทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน และการสื่อสารในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

3.มีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการเงินโดยสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคม ได้อย่างมีความสุข
แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบ่มเพาะทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาการเงินพันธุ์ใหม่ กิจกรรมที่  5  เสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงินจัดโครงการบ่มเพาะทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาการเงินพันธุ์ใหม่และขออนุมัติกิจกรรมที่  5  เสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพ ในวันที่ 8 และ 16 พฤศจิกายน 2561 ณห้อง Self study Room สำนักวิทยบริการและ อาคาร 32 ชั้น 3 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 34 คน การอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี กาศสนุก , ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี ศรีสุรพลและอาจารย์ ดร.วรรณจันทร์ สิงห์จาวรา เป็นผู้อบรม

กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานในรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับรุ่นน้อง ชั้นปีที่ 3 ในการเตรียมตัวออกฝึกงาน ในอนาคต รวมทั้งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 มีแนวทางในการเตรียมตัวในการฝึกงานและวางแผนในวิชาชีพของตนเองต่อไป [envira-gallery id=”2349″]

การจัดสัมนาเรื่อง ” การพัฒนาบุคลิกภาพ “

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ในโครงการบ่มเพาะทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาการเงินพันธุ์ใหม่ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 43 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของหลักสูตร คือการเป็นนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และ SDU SPIRIT โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาการเงิน ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา Read more…

กิจกรรม “เสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพ”

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ไปเยี่ยมชมสถานประกอบการบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จ.อยุธยา ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทย  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา [envira-gallery id=”2228″]

ติดต่อหลักสูตร

คณะ วิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาคาร 32 ชั้น 4 เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 0-2244-5790