ปรัชญา และวิสัยทัศน์


“สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน และมี จรรยาบรรณในวิชาชีพ สู่องค์กรธุรกิจและสถาบันการเงิน”
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


1.มีองค์ความรู้และความสามารถทางด้านวางแผนการเงินและการลงทุนที่สอดคล้องกับ ความต้องการที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน”

2.สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์การเงินในการทำงาน ทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน และการสื่อสารในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน”

3.มีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการเงินโดยสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคม ได้อย่างมีความสุข”
แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
SET e-Learning

ข่าวประชาสัมพันธ์

Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ มั่งศิริ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วม โครงการ Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน และการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 จำนวน 80 คน ในวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 11701 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชนา ช่วยรอดหมด ประธานหลักสูตรกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ อาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล แนะนำการลงทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐดา ศรีมุข อาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งรุ่นพี่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบุน ให้คำแนะนำการเรียนการทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา รหัส 61 เตรียมความพร้อมในการเรียนล่วงหน้า ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้อง 11607 Read more…

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมกับทีมงาน บริษัท เอไอเอ จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ  สาธรซิตี้ ทาวเวอร์

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ประธาน ,ผศ.ชุติมา จักรจรัส กรรมการ ,ผศ.ภคพร กระจาดทอง และนางสาวยุพิน กำศร เลขานุการ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 335 อาคาร 3 ชั้น Read more…

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่5(25)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่5(25)/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา สวนดุสิตเพลส พิจารณา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปรับปรุง พศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1(1)2561

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1(1)2561 โดยมีวาระเสนอพิจารณา กลั่นกรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ติดต่อ

Find us at the office

Bld Mihail Kogalniceanu, nr. 8,7652 Bucharest, Romania

Give us a ring

Michael Jordan +40 762 321 762 Mon - Fri, 8:00-22:00

Contact Us

ติดต่อ และอื่นๆ