• คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 • ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชนา ช่วยรอดหมด
  ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน
  ประวัติการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บธ.บ. (การบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี  กาศสนุก
  ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการเงิน
  ประวัติการศึกษา บธ.ม. (การเงินธนาคาร)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
  ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศานาถ มั่งศิริ
  ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการเงิน
  ประวัติการศึกษา กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  บธ.ม. (การเงินธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนดุสิต
  ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี ศรีสุรพล
  ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการเงิน

  ประวัติการศึกษา บธ.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม
  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
  ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช สมิทธิพรพรรณ
  ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการเงิน
  ประวัติการศึกษา บธ.ม.(การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  บช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย