• คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 • ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชนา ช่วยรอดหมด
  ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน
  ประวัติ การศึกษา บธ.ม. (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   

  บธ.บ. (การบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี  กาศสนุก
  ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

   

  สาขาวิชาการเงิน

  ประวัติ การศึกษา บธ.ม. (การเงินธนาคาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

   

  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

  ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศานาถ มั่งศิริ
  ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

   

  สาขาวิชาการเงิน

  ประวัติ การศึกษา กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

   

  บธ.ม. (การเงินธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม

  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนดุสิต

  ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี ศรีสุรพล
  ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

   

  สาขาวิชาการเงิน

  ประวัติ การศึกษา บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม

   

  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

  ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช สมิทธิพรพรรณ
  ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

   

  สาขาวิชาการเงิน

  ประวัติ การศึกษา บธ.ม. (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

  บช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย