• บุคลากรประจำหลักสูตร

 • ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชนา ช่วยรอดหมด
  ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการเงิน
  ประวัติการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

  บธ.บ. (การบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการเงิน
  ประวัติการศึกษา Ph.D (Integrated Tourism Management)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทลัยเกษตรศาสตร์
  บธ.บ.(บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ร.ม.(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศานาถ มั่งศิริ
  ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการเงิน
  ประวัติการศึกษา กจ.ด.(การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  บธ.ม. (การเงินธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม 
  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนดุสิต

  ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี  กาศสนุก
  ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการเงิน
  ประวัติการศึกษา บธ.ม. (การเงินธนาคาร)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
  ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา เชี่ยวชาญ
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการเงิน
  ประวัติการศึกษา ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ศ.บ.(เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ชื่อ – สกุล อาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการเงิน
  ประวัติการศึกษา บธ.ม (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
  ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็ยจเจ้าพระยา
  ชื่อ – สกุล นางสาวยุพิน กำศร
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  ประวัติการศึกษา บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิยาลัยศรีปทุม
  ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ)  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต