• บุคลากรประจำหลักสูตร

 •  

  ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชนา ช่วยรอดหมด
  ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน
  ประวัติการศึกษา บธ.ม. (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

   

  บธ.บ. (การบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศานาถ มั่งศิริ
  ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน
  ประวัติการศึกษา กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตบธ.ม. (การเงินธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม 

   

  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนดุสิต

  ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี  กาศสนุก
  ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน
  ประวัติการศึกษา บธ.ม. (การเงินธนาคาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
  ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา เชี่ยวชาญ
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน
  ประวัติการศึกษา ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ชื่อ – สกุล นางสาวยุพิน กำศร
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  ประวัติการศึกษา บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิยาลัยศรีปทุม 

   

  ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ)  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต