• งานวิจัย ของอาจารย์ประจำหลักสูตรการเงิน


  • การวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในวัยสูงอายุของเกษตรกรชาวสวนยางพารา
  • ผศ.สุรัชนา ช่วยรอดหมด
  • การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากชาน้ำมันและพืชน้ำมันจากเกษตรกรชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  • ผศ.นิศานาถ มั่งศิริ
  • แนวทางการส่งเสริมการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจร้านอาหาร SMEs ในย่านเยาวราช
  • ผศ.นิศานาถ มั่งศิริ