• ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรการเงิน


  • การลงทุนในหลักทรัพย์
  • ผศ.สุรัชนา ช่วยรอดหมด
  • การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
  • ผศ.สาวิตรี กาศสนุก  • หลักการบัญชี
  • ผศ.วารี ศรีสุรพล  • การบัญชีต้นทุน 2
  • ผศ.จิรเดช สมิทธิพรพรรณ