รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะ วิทยาการจัดการ


1.ข้อมูลทั่วไป

 ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Finance


2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

 ชื่อย่อ : บธ.บ. (การเงิน)

 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Finance)

 ชื่อย่อ : B.B.A. (Finance)


3. วิชาเอก

 ไม่มี


4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 129 หน่วยกิต


5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้

 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

5.3 การรับเข้าศึกษา

นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ดี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

 หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


6.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

 ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน สามารถนําความรู้ไป ประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนใน ตําแหน่งต่างๆ ดังนี้

6.1 สถาบันการเงิน : ประกอบอาชีพในตําแหน่ง พนักงานธนาคารพาณิชย์ เจ้าหน้าที่พิธี การสินเชื่อ เจ้าหน้าที่อํานวยสินเชื่อ เจ้าหน้าที่การตลาด (หลักทรัพย์บริการ) นักวางแผนการเงินส่วน บุคคล เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่โอนเงินต่างประเทศ

6.2 บริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน : ประกอบอาชีพในตําแหน่งฝ่ายปรึกษาทางการ ลงทุน ฝ่ายปรึกษาทางการเงิน นักวางแผนทางการเงิน นักวางแผนธุรกิจ นักวิเคราะห์ธุรกิจ

6.3 หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ : ประกอบอาชีพในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน นักวิเคราะห์วางแผนโครงการ เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ กรมสรรพากร เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ เจ้าหน้าที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6.4 ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการ : ประกอบอาชีพในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่สินเชื่อ


ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร


1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

“สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน และมี จรรยาบรรณในวิชาชีพ สู่องค์กรธุรกิจและสถาบันการเงิน”

1.2 ความสําคัญ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตให้มี ความรู้ความสามารถทางด้านการเงิน สามารถใช้ทคโนโลยีเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ วิชาชีพทางด้านการเงิน และมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพโดยสามารถทํางานและอยู่ ร่วมกับบุคคลในสังคมได้อย่างมีความสุข

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่ต้องการขององค์กรธุรกิจและ สถาบันการเงิน ดังนี้

 1.3.1 มีองค์ความรู้และความสามารถทางด้านการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการ ขององค์กรธุรกิจและสถาบันการเงิน

 1.3.2 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการเงินโดยสามารถทํางานและอยู่ร่วมกับบุคคล ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.3.3 มีทักษะในการนําเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ในธุรกิจทางด้านการเงิน


2.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจาก สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  1. สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


3. หลักสูตร

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 129 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เรียนไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต
ข.วิชาเฉพาะให้เรียนไม่น้อยกว่า93 หน่วยกิต
– วิชาแกนไม่น้อยกว่า36 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า39 หน่วยกิต
– วิชาเลือกไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต
– ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต
ค.วิชาเลือกเสรีให้เรียนไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต

3.1.2.1 รายวิชา

กลุ่มวิชาภาษาให้เรียนไม่น้อยกว่า12 หน่วยกิต
บังคับเรียน3 หน่วยกิต
1500117ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai For Communication
3(3-0-6)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต
1500110ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English For Study Skills
3(3-0-6)
1500113ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English For study Skills
3(3-0-6)
1500114ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์
English In Various Situations
3(3-0-6)
1500115ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English For Academic Purposes
3(3-0-6)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ให้เรียนไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต
บังคับเรียน3 หน่วยกิต
1500116จริยศาสตร์
Ethics
3(3-0-6)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต
2000105สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
Aesthethic For Quality Of Life
3(3-0-6)
2000106ศิลปะการดำรงชีวิต
the Art Of Living
3(3-0-6)
2500113จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
Psychology For Self-development
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ให้เรียนไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต
2500107มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Enviroment
3(3-0-6)
2500114สังคมไทยร่วมสมัย
Contemporary Thai Socaity
3(3-0-6)
2500115เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
Contemporary World Affairs
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เรียนไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต
4000109วิทยาศาตร์ในชีวิตประจำวัน
Science For Daily Life
3(3-0-6)
4000110การคิดและการตัดสินใจ
Thinking And Dicision Making
3(3-0-6)
4000111เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
3(3-0-6)
ข.หมวดวิชาเฉพาะ93 หน่วยกิต
วิชาแกน36 หน่วยกิต
2562302กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3(3-0-6)
3604201การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3(3-0-6)
3621601ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
English For Business
3(3-0-6)
3622401การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
3(3-0-6)
3632103การเงินธุรกิจ
Business Finance
3(3-0-6)
3642101หลักการตลาด
Principles of Marketing
3(3-0-6)
3661101องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3(3-0-6)
3663101การจัดการการปฏิบัติการ
Operations Management
3(3-0-6)
3691101หลักเศรษฐศาสตร์
Principle of Economics
3(3-0-6)
3693301การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business Statistics
3(3-0-6)
3822104หลักการบัญชี
Principles of Accounting
3(2-2-5)
3824301การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้าน39 หน่วยกิต
3631501การเงินและการธนาคาร
Money and Banking
3(3-0-6)
3632101 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Financial Market and Institution
3(3-0-6)
3632104การจัดการการเงินชั้นสูง
Advanced Financial Management
3(3-0-6)
3632301การลงทุนในหลักทรัพย์
Securities Investment
3(3-0-6)
3633101การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Management
3(3-0-6)
3633107การเงินอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Finance
3(2-2-5)
3633402การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
Financial Planning and Control
3(3-0-6)
3633403การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
Analysis and Evaluation of Financial Projects
3(2-2-5)
3633604จรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน
Code of Conducts for Professional Investment Management
3(3-0-6)
3633801การวิจัยทางการเงิน
Research of Finance
3(2-2-5)
3634401การบริหารความเสี่ยง
Risk Management
3(3-0-6)
3634901สัมมนาปัญหาทางการเงิน
Managerial Accounting
3(2-2-5)
3683101การประกันภัย
Insurance
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาเลือก
แบ่งเป็น 2 กลุ่มให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
(เลือกได้เพียงหนึ่งกลุ่ม)ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชา ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
3631103การจัดการการเงินส่วนบุคคล
Personal Finance Management
3(3-0-6)
3632202การภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
3(3-0-6)
3633401 การวิเคราะห์ทางการเงิน
Financial Analysis
3(2-2-5)
3633102การจัดการธนาคารพาณิชย์
Commercial Bank Management
3(3-0-6)
3633103การจัดการสินเชื่อ
Credit Management
3(3-0-6)
3633104การธนาคารระหว่างประเทศ
International Banking
3(3-0-6)
3633105การเช่าซื้อและการเช่าแบบลีสซิ่ง
Hire Purchase and Leasing
3(3-0-6)
3633106ศิลปะการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
Salesmanship for Financial Product
3(2-2-5)
3633108ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Banking
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาธุรกิจหลักทรัพย์
3631103การจัดการการเงินส่วนบุคคล
Personal Finance Management
3(3-0-6)
3632202การภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
3(3-0-6)
3633301การลงทุนในตราสารทุน
Equity Securities Investment
3(3-0-6)
3633302การลงทุนในตราสารหนี
Debt Securities Investment
3(3-0-6)
3633303การลงทุนในตราสารอนุพันธ์
Derivative Investment
3(3-0-6)
3633305การวิเคราะห์หลักทรัพย์
Security Analysis
3(2-2-5)
3634301ทฤษฎีตลาดทุนและการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
Capital Market Theory and Portfolio Management
3(3-0-6)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ3 หน่วยกิต
ค.หมวดเลือกวิชาเสรีให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4.แผนการศึกษา

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1หน่วยกิตทฤษฎีปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง
หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา3306
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3306
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
3693301การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ3306
3661101องค์การและการจัดการ 3306
3642101หลักการตลาด 3306
3691101หลักเศรษฐศาสตร์ 3306
3822104หลักการบัญชี 3225
รวม2120241

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2หน่วยกิตทฤษฎีปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง
หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา3306
กลุ่มวิชาภาษา3306
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3225
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
2562302กฎหมายธุรกิจ3306
3621601ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3306
3632103การเงินธุรกิจ 3306
วิชาเฉพาะด้าน
3631501การเงินและการธนาคาร 3225
รวม2120241

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1หน่วยกิตทฤษฎีปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3306
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร์3225
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
3622401การจัดการทรัพยากรมนุษย์3306
วิชาเฉพาะด้าน
3632101ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3225
3632104การจัดการการเงินขั้นสูง 3225
3633107การเงินอิเล็กทรอนิกส์ 3225
วิชาเลือก
เลือกเรียนวิชาเลือก 3225
รวม2120241

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2หน่วยกิตทฤษฎีปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา3306
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3306
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3306
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะด้าน
3632301การลงทุนในหลักทรัพย์3306
3633604จรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน3306
3683101การประกันภัย3306
วิชาเลือก
เลือกเรียนวิชาเลือก 3225
รวม2121042

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2หน่วยกิตทฤษฎีปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา3306
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3306
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3306
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะด้าน
3632301การลงทุนในหลักทรัพย์3306
3633604จรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน3306
3683101การประกันภัย3306
วิชาเลือก
เลือกเรียนวิชาเลือก 3225
รวม2121042

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1หน่วยกิตทฤษฎีปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง
วิชาเฉพาะ
วิชาแกน
3663101การจัดการการปฏิบัติการ3306
3824301การบัญชีเพื่อการจัดการ3306
วิชาเฉพาะด้าน
3633101การจัดการการเงินระหว่างประเทศ3306
3633402การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 3306
3633801การวิจัยทางการเงิน3225
วิชาเลือก
เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก 3306
เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก 3306
รวม2121241

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2หน่วยกิตทฤษฎีปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
3604201การจัดการเชิงกลยุทธ์3306
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
3633403การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน 3225
3634401การบริหารความเสี่ยง3306
3634901สัมมนาปัญหาพิเศษทางการเงิน 3306
วิชาเลือก
เลือกเรียนกลุ่มวิชา 3225
หมวดเลือกวิชาเสรี
xxxxxxเลือกเสรี3306
xxxxxxxเลือกเสรี 3306
รวม2120241

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1หน่วยกิตทฤษฎีปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3604803การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางด้านการเงิน 30240
รวม30240