หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมบริการวิชาการประกันภัยสู่ชุมชน ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสังคม กิจกรรมที่สาม “กิจกรรมนำความรู้ประกันภัยไปเผยแพร่กับชุมชุน” หลักสูตรฯได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน นำสื่อความรู้ประกันภัยไปเผยแพร่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับฟัง จำนวน 45 คน และได้รับเกียรติจากผู้จัดการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี ร่วมบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐดา ศรีมุข เป็นผู้ประสานงานกิจกรรม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *