หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชนา ช่วยรอดหมด ประธานหลักสูตรกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ อาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล แนะนำการลงทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐดา ศรีมุข อาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งรุ่นพี่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบุน ให้คำแนะนำการเรียนการทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา รหัส 61 เตรียมความพร้อมในการเรียนล่วงหน้า ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้อง 11607 อาคาร 11 ชั้น 6


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *