ปรัชญา และวิสัยทัศน์


“ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการเงินที่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้ เทคโนโลยีทางการเงิน ในสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล”
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


1.มีองค์ความรู้และความสามารถทางด้านวางแผนการเงินและการลงทุนที่สอดคล้องกับ ความต้องการที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

2.สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์การเงินในการทำงาน ทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน และการสื่อสารในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

3.มีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการเงินโดยสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคม ได้อย่างมีความสุข
แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานในรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับรุ่นน้อง ชั้นปีที่ 3 ในการเตรียมตัวออกฝึกงาน ในอนาคต รวมทั้งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 มีแนวทางในการเตรียมตัวในการฝึกงานและวางแผนในวิชาชีพของตนเองต่อไป

การจัดสัมนาเรื่อง ” การพัฒนาบุคลิกภาพ “

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ในโครงการบ่มเพาะทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาการเงินพันธุ์ใหม่ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 43 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของหลักสูตร คือการเป็นนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และ SDU SPIRIT โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาการเงิน ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา Read more…

กิจกรรม “เสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพ”

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ไปเยี่ยมชมสถานประกอบการบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จ.อยุธยา ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทย  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา

กิจกรรม “อบรมผู้แนะนำการลงทุน”

เมื่อวันที่ 11 และ 18 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 -16.00 น. ได้รับเกียรติจากวิทยากร บมจ.หลักทรัพย์ธนชาต และสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) มาอบรมให้ความรู้และข้อแนะนำเพื่อเตรียมตัวสอบ ในหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

สัมมนาเรื่อง “ครบเครื่องเรื่องบริหารพอร์ตลงทุน”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเรื่อง ครบเครื่องเรื่องบริหารพอร์ตลงทุน ในงานสัมมนา ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การบรรยาย “การวางแผนการเงินอย่างไรในวัยทำงาน “

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กพ. 2562 หลักสูตรบริหารธุรกืจบัณฑิต สาขา วิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การวางแผนการเงินอย่างไรในวัยทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทางการเงิน การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ และบรรลุแผนการเงินที่ตนเองต้องการ

ติดต่อหลักสูตร

คณะ วิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาคาร 32 ชั้น 4 เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 0-2244-5790