ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

Video Tour

ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณจีระภา ก้อนใสและทีมงานตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายพิเศษและนำชมพิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมต่างๆ ในวันที่ 25 เมษายน 2560