กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานในรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับรุ่นน้อง ชั้นปีที่ 3 ในการเตรียมตัวออกฝึกงาน ในอนาคต รวมทั้งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 มีแนวทางในการเตรียมตัวในการฝึกงานและวางแผนในวิชาชีพของตนเองต่อไป

การจัดสัมนาเรื่อง ” การพัฒนาบุคลิกภาพ “

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ในโครงการบ่มเพาะทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาการเงินพันธุ์ใหม่ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 43 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของหลักสูตร คือการเป็นนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และ SDU SPIRIT โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาการเงิน ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.ห้อง 10401 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรม “เสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพ”

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ไปเยี่ยมชมสถานประกอบการบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จ.อยุธยา ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทย  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา

กิจกรรม “อบรมผู้แนะนำการลงทุน”

เมื่อวันที่ 11 และ 18 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 -16.00 น. ได้รับเกียรติจากวิทยากร บมจ.หลักทรัพย์ธนชาต และสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) มาอบรมให้ความรู้และข้อแนะนำเพื่อเตรียมตัวสอบ ในหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

สัมมนาเรื่อง “ครบเครื่องเรื่องบริหารพอร์ตลงทุน”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเรื่อง ครบเครื่องเรื่องบริหารพอร์ตลงทุน ในงานสัมมนา ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การบรรยาย “การวางแผนการเงินอย่างไรในวัยทำงาน “

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กพ. 2562 หลักสูตรบริหารธุรกืจบัณฑิต สาขา วิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การวางแผนการเงินอย่างไรในวัยทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทางการเงิน การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ และบรรลุแผนการเงินที่ตนเองต้องการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา

ในวันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาในชื่อ โครงการ ” รักสะอาด ใฝ่ทำบุญ ” ณ วัดราชผาติการาม เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชั้นปี แอดมินขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ มั่งศิริ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วม โครงการ Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน และการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 จำนวน 80 คน ในวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 11701 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชนา ช่วยรอดหมด ประธานหลักสูตรกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ อาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล แนะนำการลงทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐดา ศรีมุข อาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งรุ่นพี่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบุน ให้คำแนะนำการเรียนการทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา รหัส 61 เตรียมความพร้อมในการเรียนล่วงหน้า ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้อง 11607 อาคาร 11 ชั้น 6

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมกับทีมงาน บริษัท เอไอเอ จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ  สาธรซิตี้ ทาวเวอร์