ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ประธาน ,ผศ.ชุติมา จักรจรัส กรรมการ ,ผศ.ภคพร กระจาดทอง และนางสาวยุพิน กำศร เลขานุการ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 335 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่5(25)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่5(25)/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา สวนดุสิตเพลส พิจารณา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปรับปรุง พศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1(1)2561

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1(1)2561 โดยมีวาระเสนอพิจารณา กลั่นกรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดดโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง โดยได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหาร บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมให้ได้งาน และทิศทางแนวโน้มตลาดแรงงานสู่อนาคต เพื่อคนรุ่นใหม่” และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เล่าประสบการณ์ในการฝึกงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับน้องๆ ชั้นปีที่ 1-3 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 11701 อาคาร 11 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการพัฒนาบุลลิกภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมการพัฒนาบุลลิกภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยวิทยากร ผศ.ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ ได้บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การยืน การนั่ง การไหว้ และการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้อง 10501 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ติดตามความก้าวหน้าประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เข้ารับการติดตามความก้าวหน้าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน โดยมี อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ เป็นประธาน ผศ.ณัฐปรียา โพธิ์พันธ์ และ ผศ.ภคพร กระจาดทอง เป็นกรรมการ ในการติดตามความก้าวหน้า โดยหลักสูตรได้ผลคะแนน 2.50 คะแนน ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 013.00-16.30 น. ณ ห้อง 335 ชั้น 3 อาคาร 3

โครงการ New Breed IC @ U-Net 2017

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ โครงการ New Breed IC @ U-Net 2017 จัดโครงการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 58 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ด้วยวิธีการศึกษาด้วยตนเองผ่านรูปแบบ Online ได้แก่ e-Book, e-Training พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด Mock Exam และเข้ารับการทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ด้านอนุพันธ์) ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 11204 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมกลั่นกรองการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ระดับคณะ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมกลั่นกรองการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับคณะ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๓๕ อาคาร ๓ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมวิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ครั้งที่ ๒

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมวิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ครั้งที่ ๒) ในวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กราฟฟิคไซท์ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้คำแนะนำและข้อเสอนแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

การประชุมวิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ครั้งที่ ๑

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมวิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๓๕ อาคาร ๓ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยได้รับเกียรติจากทีมงานผู้บริหารของนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป