ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 331 อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต