กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 335 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิ สุขเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภายนอกจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ( รอบ 9 เดือน)กาตรวจ รอบ 9 เดือน)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ้เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ( รอบ 9 เดือน) ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับการตรวจประเมินฯ จาก ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ภคพร กระจาดทอง กรรมการภายใน อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ กรรมการภายใน และ ผศ.สุภารัตน์ คุ้มบำรุง เลขานุการ

โครงการบ่มเพาะทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาการเงินพันธุ์ใหม่ กิจกรรมที่  5  เสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงินจัดโครงการบ่มเพาะทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาการเงินพันธุ์ใหม่และขออนุมัติกิจกรรมที่  5  เสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพ ในวันที่ 8 และ 16 พฤศจิกายน 2561 ณห้อง Self study Room สำนักวิทยบริการและ อาคาร 32 ชั้น 3 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 34 คน การอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี กาศสนุก , ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี ศรีสุรพลและอาจารย์ ดร.วรรณจันทร์ สิงห์จาวรา เป็นผู้อบรม

กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานในรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับรุ่นน้อง ชั้นปีที่ 3 ในการเตรียมตัวออกฝึกงาน ในอนาคต รวมทั้งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 มีแนวทางในการเตรียมตัวในการฝึกงานและวางแผนในวิชาชีพของตนเองต่อไป

การจัดสัมนาเรื่อง ” การพัฒนาบุคลิกภาพ “

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ในโครงการบ่มเพาะทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาการเงินพันธุ์ใหม่ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 43 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของหลักสูตร คือการเป็นนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และ SDU SPIRIT โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาการเงิน ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.ห้อง 10401 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรม “เสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพ”

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ไปเยี่ยมชมสถานประกอบการบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จ.อยุธยา ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทย  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา

กิจกรรม “อบรมผู้แนะนำการลงทุน”

เมื่อวันที่ 11 และ 18 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 -16.00 น. ได้รับเกียรติจากวิทยากร บมจ.หลักทรัพย์ธนชาต และสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) มาอบรมให้ความรู้และข้อแนะนำเพื่อเตรียมตัวสอบ ในหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3