ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้ ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอาจารย์ประวรดา  โภชนจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ในวันที่ 2 สิงหาคา 2560