คณะ วิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาคาร 32 ชั้น 4 เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 0-2244-5790