1. ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย          :หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

     ภาษาอังกฤษ      : Bachelor of Business Administration Program in Finance

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ภาษาไทย  

ชื่อเต็ม  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ชื่อย่อ   :  บธ.บ. (การเงิน)

     ภาษาอังกฤษ  

ชื่อเต็ม   : Bachelor of Business Administration (Finance)

ชื่อย่อ   :  B.B.A. (Finance)

3. ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการเงินและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มุ่งสู่องค์การธุรกิจและสถาบันการเงิน

4. รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 • ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

 • การรับเข้าศึกษา

นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ดี

 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น                  

หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. มูลค่าเพิ่มบัณฑิต/จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือกับองค์กรที่มีชื่อเสียงทางด้านการเงินระดับประเทศ อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , สมาคมประกันภัยไทย, สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสถาบันการเงินในประเทศ ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก อาทิเช่น การอบรมผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ Securities Investment Consultant (SIC) , การผลิตสื่อสร้างสรรค์ทางการเงินโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยฯ , การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพทางด้านการเงิน เป็นต้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลักสูตรดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนี้

 • โครงการนักลงทุนรุ่นใหม่ NIP’s โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • โครงการต้นกล้าสีขาว ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยบมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • โครงการ KSS Student Internship Program KSS – SIP เรียนรู้การลงทุนในตลาดทุน โดย บมจ. หลักทรัพย์กรุงศรี
 • โครงการออมสินสุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย ส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างงาน สร้างรายได้ โดยธนาคารออมสิน

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
 • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. สถาบันการเงิน : ประกอบอาชีพในตำแหน่ง พนักงานธนาคารพาณิชย์  เจ้าหน้าที่พิธีการสินเชื่อ เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ เจ้าหน้าที่การตลาด (หลักทรัพย์บริการ) นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่โอนเงินต่างประเทศ

2. บริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน : ประกอบอาชีพในตำแหน่งฝ่ายปรึกษาทางการลงทุน ฝ่ายปรึกษาทางการเงิน นักวางแผนทางการเงิน นักวางแผนธุรกิจ นักวิเคราะห์ธุรกิจ

3. หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ : ประกอบอาชีพในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน นักวิเคราะห์วางแผนโครงการ เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์  เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร  เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ เจ้าหน้าที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

8. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เหมาจ่าย xxx,xxx บาท (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2558)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2-6 ค่าธรรมเนียม
การศึกษาภาคเรียนที่ 7