ครัวของแผ่นดิน

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จไปยังอาคารรักตะกนิษฐมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทรงเปิดงานสวนดุสิตครัวของแผ่นดินซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และถ่ายทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและเป็นเวทีสำหรับการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาศิษย์เก่าและประชาชนที่สนใจพร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาสถานประกอบการชุมชนกับครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในครงการสวนดุสิต ครัวของแผ่นดิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว