อบรมความรู้ประกันภัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมบริการวิชาการประกันภัยสู่ชุมชน ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสังคม โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร.กิตติชัย อัครวิมุติ ผู้อำนวยการกิจการสาขา  คุณไชยพร จันทรเดช ผู้อำนวยการฝ่ายขายประกันภัยรถยนต์ บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ “ภาพรวมธุรกิจประกันภัย การประกอบธุรกิจประกันภัย และ การนำความรู้ประกันภัยสู่ชุมชน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐดา ศรีมุข เป็นผู้ประสานงานกิจกรรม ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้อง 407 อาคาร 32

กิจกรรมนำความรู้ประกันภัยไปเผยแพร่ ณ อบต.หนองปลาหมอ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมบริการวิชาการประกันภัยสู่ชุมชน ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสังคม กิจกรรมที่สาม “กิจกรรมนำความรู้ประกันภัยไปเผยแพร่กับชุมชุน” หลักสูตรฯได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน นำสื่อความรู้ประกันภัยไปเผยแพร่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับฟัง จำนวน 45 คน และได้รับเกียรติจากผู้จัดการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี ร่วมบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐดา ศรีมุข เป็นผู้ประสานงานกิจกรรม