กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ต้านภัยยาเสพติด

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ต้านภัยยาเสพติด” ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคารพละศึกษา ชั้น 2  โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่องพิษภัยยาเสพติด โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจสามเสน แะมีการประกวดกองเชียร์ ซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทำบุญตักบาตร ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ คณะวิทยาการจัดการ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 และพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาเรียนดีมีคุณธรรม ซึ่งได้แก่ นางสาวเบญญาภา ขัดนาค นักศึกษาชั้นปีที่ 4  และประกาศนียบัตร ศิษย์เก่าผู้บำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งได้แก่ นายณัฐพงษ์ ต่อศรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน โดยมีการแนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร แนะนำคณะกรรมการนักศึกษา และการพบปะ กับศิษย์เก่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสอนการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษารหัส 59 ได้งาน” ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559  ณ ห้อง 407 อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเวลา 13.00-16.00 น.กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   ณ อาคารรักตะกนิษฐ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของหลักสูตรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะทางวิชาชีพที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณนันทพล วิชัยดิษฐ์ ผู้บริหารอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และคุณไพโรจน์ ทรัพย์วิไลพร ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เตรียมตัวฝึกงานอย่างไรให้ได้งาน” ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559  ณ ห้อง 407 อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต