Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ มั่งศิริ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วม โครงการ Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน และการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 จำนวน 80 คน ในวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 11701 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต