กิจกรรม “เสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพ”

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ไปเยี่ยมชมสถานประกอบการบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จ.อยุธยา ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทย  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา

กิจกรรม “อบรมผู้แนะนำการลงทุน”

เมื่อวันที่ 11 และ 18 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 -16.00 น. ได้รับเกียรติจากวิทยากร บมจ.หลักทรัพย์ธนชาต และสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) มาอบรมให้ความรู้และข้อแนะนำเพื่อเตรียมตัวสอบ ในหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

สัมมนาเรื่อง “ครบเครื่องเรื่องบริหารพอร์ตลงทุน”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเรื่อง ครบเครื่องเรื่องบริหารพอร์ตลงทุน ในงานสัมมนา ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การบรรยาย “การวางแผนการเงินอย่างไรในวัยทำงาน “

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กพ. 2562 หลักสูตรบริหารธุรกืจบัณฑิต สาขา วิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การวางแผนการเงินอย่างไรในวัยทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทางการเงิน การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ และบรรลุแผนการเงินที่ตนเองต้องการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา

ในวันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาในชื่อ โครงการ ” รักสะอาด ใฝ่ทำบุญ ” ณ วัดราชผาติการาม เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชั้นปี แอดมินขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ