การบรรยาย “การวางแผนการเงินอย่างไรในวัยทำงาน “

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กพ. 2562 หลักสูตรบริหารธุรกืจบัณฑิต สาขา วิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การวางแผนการเงินอย่างไรในวัยทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทางการเงิน การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ และบรรลุแผนการเงินที่ตนเองต้องการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา

ในวันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาในชื่อ โครงการ ” รักสะอาด ใฝ่ทำบุญ ” ณ วัดราชผาติการาม เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชั้นปี แอดมินขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ