1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต

2. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3 0 6
xxxxxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 3 0 6
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3 3 0 6
3661101 องค์การและการจัดการ 3 3 0 6
3642101 หลักการตลาด 3 3 0 6
3691101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 3 0 6
3822104 หลักการบัญชี 3 2 2 5
รวม 21 20 2 41
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3 0 6
xxxxxxxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3 0 6
xxxxxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 2 2 5
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
2562302 กฎหมายธุรกิจ 3 3 0 6
3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3 3 0 6
3632103 การเงินธุรกิจ 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
3631501 การเงินและการธนาคาร 3 3 0 6
รวม 21 20 2 41
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 3 0 6
xxxxxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 3 0 6
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
3632101 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3 3 0 6
3632104 การจัดการการเงินขั้นสูง 3 3 0 6
3633107 การเงินอิเล็กทรอนิกส์ 3 2 2 5
วิชาเลือก
xxxxxxxx เลือกเรียนวิชาเลือก 3 3 0 6
รวม 21 20 2 41
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3 0 6
xxxxxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 3 0 6
xxxxxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 3 0 6
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
3632301 การลงทุนในหลักทรัพย์ 3 3 0 6
3633604 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเลือก
xxxxxxxx เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก 3 3 0 6
รวม 18 18 0 36
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
3663102 การจัดการการปฎิบัติการ 3 3 0 6
3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
3633101 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 3 3 0 6
3633801 การวิจัยทางการเงิน 3 2 2 5
กลุ่มวิชาเลือก
xxxxxxxx เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก 3 3 0 6
รวม 15 15 2 29
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
3633402 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 3 3 0 6
3683101 การประกันภัย 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเลือก
xxxxxxxx เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก 3 3 0 6
xxxxxxxx เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเลือกเสรี
xxxxxxxx เลือกเสรี 3
xxxxxxxx เลือกเสรี 3
รวม 18 12 0 24
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
3633403 การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน 3 3 0 6
3634401 การบริหารความเสี่ยง 3 3 0 6
3634901 สัมมนาปัญหาพิเศษทางการเงิน 3 3 0 6
รวม 12 12 0 24
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3604803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน 3 0 24 0
รวม 3 0 24 0