• มคอ.5 1/61


 • รหัสวิชาชื่อเอกสารDownload
  รหัสนักศึกษา 58
  3604201การจัดการเชิงกลยุทธ Download (20 downloads)
  3633403การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน Download (19 downloads)
  3634401การบริหารความเสี่ยง Dowload (20 downloads)
  3634901สัมนาปัญหาพิเศษทางการเงิน Download (17 downloads)
  รหัสนักศึกษา 59
  3633101การจัดการเงินระหว่างประเทศ A1 Download (19 downloads)
  3633101การจัดการเงินระหว่างประเทศ B1 Download (17 downloads)
  3633801วิจัยทางการเงิน A1 Download (18 downloads)
  3633801วิจัยทางการเงิน B1 Download (15 downloads)
  3663101การจัดการปฏิบัติ A1 Download (16 downloads)
  3663101การจัดการปฏิบัติ B1 Download (14 downloads)
  3633401การวิเคราะห์ทางการเงิน A1 Download (15 downloads)
  3633401การวิเคราะห์ทางการเงิน B1 Download (14 downloads)
  3824301การบัญชีเพื่อการจัดการ B1 Download (15 downloads)
  3824301การบัญชีเพื่อการจัดการ C1 Download (15 downloads)
  รหัสนักศึกษา 60
  1500119ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาเป็นผู้รอบรู้ Download (13 downloads)
  3622401การจัดการทรัพยากรมนุษย์ A1 Download (15 downloads)
  3632101ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน Download (12 downloads)
  3632104การจัดการการเงินขั้นสูง A1 Download (10 downloads)
  3632202การภาษีอากรธุรกิจ Download (14 downloads)
  3633107การเงินอิเล็กทรอนิกส์ Download (13 downloads)
  รหัสนักศึกษา 61
  1500120ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน Download (15 downloads)
  2592212เศรษฐศาสตร์เพื่อการเงิน Download (16 downloads)
  3601601ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ Download (14 downloads)
  3631105คณิตศาสตร์เพื่อการเงิน Download (16 downloads)
  3821106การบัญชีขั้นต้น Download (13 downloads)
  3821401การจัดองค์การและทุนมนุษย์ Download (16 downloads)


 • มคอ.5 2/61


 • รหัสวิชาชื่อเอกสารDownload
  รหัสนักศึกษา 58
  3604201ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ download (11 downloads)
  3633403การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน download (11 downloads)
  3634401การบริหารความเสี่ยง Dowload (20 downloads)