Header Images
ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2557 ขอเชิญชวนร่วมงาน เชิญชวนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดตั้งคณะกรรมการหลักสูตรการเงิน ปีการศึก กิจกรรมวันเด็ก 59 ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ กิจกรรมบริการวิชาการประกันภัยสู่ชุมชน ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โครงการสุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย Startup Thailand By GSB ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรการเงิน ครั้งที่ 1/2559 (วาระพิเศษ) ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) กิจกรรมนำความรู้ประกันภัยไปเผยแพร่กับชุมชุน นักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการสุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย Startup Thailand By GSB กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ ครั่วของแผ่นดิน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
  ปฏิทินกิจกรรม
เดือน สิงหาคม 2559
อา.จ.อ. พ.พฤ.ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
         
 
ขอเชิญชวนร่วมงาน  
คู่มือการสอบ SDU TEE  
รับสมัครคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตร  
บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "Leadership Development Program"  
กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน  
เชิญชวนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดตั้งคณะกรรมการหลักสูตรการเงิน ปีการศึก  
เลื่อนการเปิดภาคเรียน ของนักศึกษาใหม่ รหัส 56 จากเดิม วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เป็น วันที่ 11 มิถุนา  
ขอเชิญเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2556  
ขอเชิญประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรการเงิน  
โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2556  
โรงละคร ไทย อลังการ พัทยา รับสมัครงานตำแหน่งนักแสดง  
ขอเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556  
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ ซีพี  
    อ่านข่าวทั้งหมด