ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561

25610614_180615_0022

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมกับทีมงาน บริษัท เอไอเอ จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ  สาธรซิตี้ ทาวเวอร์

Blog Attachment

Leave us a Comment