หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมกับทีมงาน บริษัท เอไอเอ จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ  สาธรซิตี้ ทาวเวอร์Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *