ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน

13934765_637822529718550_9219091397344287956_n

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของหลักสูตรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะทางวิชาชีพที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณนันทพล วิชัยดิษฐ์ ผู้บริหารอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และคุณไพโรจน์ ทรัพย์วิไลพร ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เตรียมตัวฝึกงานอย่างไรให้ได้งาน” ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559  ณ ห้อง 407 อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment