ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

13872898_635960459904757_1192909405933635591_n

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน โดยมีการแนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร แนะนำคณะกรรมการนักศึกษา และการพบปะ กับศิษย์เก่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสอนการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษารหัส 59 ได้งาน” ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559  ณ ห้อง 407 อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเวลา 13.00-16.00 น.กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   ณ อาคารรักตะกนิษฐ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

Blog Attachment

Leave us a Comment