รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่5(25)/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา สวนดุสิตเพลส พิจารณา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปรับปรุง พศ. 2561


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *