หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ประธาน ,ผศ.ชุติมา จักรจรัส กรรมการ ,ผศ.ภคพร กระจาดทอง และนางสาวยุพิน กำศร เลขานุการ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 335 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต