ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับธนาคารออมสิน ประจำปี 2560-2561

ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ณัฏฐดา ศรีมุข อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับธนาคารออมสิน ประจำปี 2560-2561 ในวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องอัปสรา 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าว 13 แห่ง ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 7. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 8. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9. มหาวิทยาลัยบูรพา 10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Read more…

กิจกรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เข้าร่วม “กิจกรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ ในวันพฤหัสบดีที่  31สิงหาคม หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

“โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 2

นักศึกษาชั้นปี 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เข้าร่วม “โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 2 “ได้จัดการประชาสัมพันธ์โครงการและรายละเอียดของแบรนด์ต่างๆ ที่ร่วมโครงการในซีซั่นนี้ เช่น Eversense ,Bangkok Airway, รองเท้า Kito, รองเท้า PAN เป็นต้น มีน้องๆ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันมากมาย ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง ปัญหาการประกันภัยของวิสาหกิจชุมชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดการเรียนการสอน รายวิชาสัมมนาปัญหาพิเศษทางการเงิน ๓(๒-๒-๕) รหัส๓๖๓๔๙๐๑ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และนักศึกษาได้รับความรู้จากผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน ผศ.ณัฏฐดา ศรีมุข และอาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล จึงได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง ปัญหาการประกันภัยของวิสาหกิจชุมชน โดยได้เชิญผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณไชยพร จันทรเดช บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ดร.กิตติชัย อัครวิมุต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ ในวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าว เข้าฟังการบรรยายพิเศษในครังนี้ จำนวน ๘๐ คน