ร่วมประชุมกับกองทุนการออมแห่งชาติ

อาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ร่วมประชุมกับบุคลากรของกองทุนการออมแห่งชาติ ในเรื่องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน การเงิน ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องสำนักงานหลักสูตร

กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดภคินีนาถ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดภคินีนาถ กรุงเทพมหานคร โดยการทำความสะอาดบริเวณ รอบ ๆ วัดและภายในวิหารและร่วมกันถวายปัจจัยและภัตตาหาร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

โครงการจิตอาสา “แต้มสี เติมฝัน”

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 2 ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นการให้สิ่งของ อาสาหาเงินทุน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกายแรงใจ โดยจัดทำโครงการจิตอาสา “แต้มสี เติมฝัน” ณ โรงเรียนวัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน

คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประชุมร่วมกับ คุณ ประพัฒน์ วัฒนจตุรพร Senior Recrultment Officer ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน ณ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสำนักงานหลักสูตรการเงิน อาคาร 32 ชั้น 4