กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 335 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิ สุขเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภายนอกจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป