ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU.)

img_2960_resize

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ โดย ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU.) กับ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาวิจัยและการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมี นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม KM  1208/1  อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Leave us a Comment