กิจกรรมพบผู้บริหาร ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

uob 24 ส.ค.60_170828_0027

อาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ได้นำคณาจารย์หลักสูตรเข้าพบผู้บริหาร ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบเกียรติบัตรในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.

Leave us a Comment