อบรมความรู้ประกันภัย

13062427_593819567452180_7912240290737132380_n

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมบริการวิชาการประกันภัยสู่ชุมชน ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสังคม โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร.กิตติชัย อัครวิมุติ ผู้อำนวยการกิจการสาขา  คุณไชยพร จันทรเดช ผู้อำนวยการฝ่ายขายประกันภัยรถยนต์ บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ “ภาพรวมธุรกิจประกันภัย การประกอบธุรกิจประกันภัย และ การนำความรู้ประกันภัยสู่ชุมชน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐดา ศรีมุข เป็นผู้ประสานงานกิจกรรม ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้อง 407 อาคาร 32

Leave us a Comment