ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

ประกันคุณภาพ_170803_0005

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้ ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอาจารย์ประวรดา  โภชนจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ในวันที่ 2 สิงหาคา 2560

Blog Attachment

Leave us a Comment