หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ้เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ( รอบ 9 เดือน) ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับการตรวจประเมินฯ จาก ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ภคพร กระจาดทอง กรรมการภายใน อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ กรรมการภายใน และ ผศ.สุภารัตน์ คุ้มบำรุง เลขานุการ

Categories: ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *