การอบรมวิธีการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English Discoveries Online

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เข้ารับการอบรมวิธีการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English Discoveries Online เพื่อเป็นการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.30-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 11305) ชั้น 3 อาคาร 11

กิจกรรมความร่วมมือกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมความร่วมมือกับธนาคาร     ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “ก้าวสู่สายอาชีพ นักการเงิน” ให้กับนักศึกษารหัส 57 จำนวน 80 คน โดยมีคุณสุวัชร์ ธิติปรีชา ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาบุคลากร และคณะเจ้าหน้าที่ จากธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ที่ได้มาให้คำแนะนำก่อนออกฝึกประสบการณ์ อีกทั้งยังได้สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น.