เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กพ. 2562 หลักสูตรบริหารธุรกืจบัณฑิต สาขา วิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การวางแผนการเงินอย่างไรในวัยทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทางการเงิน การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ และบรรลุแผนการเงินที่ตนเองต้องการLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *